Правила и условия

Тези правила и условия са предназначени да регулират всички търговски и нетърговски взаимоотношения между София Парк Солюшънс ЕООД (Park and fly) и нейните  клиентите. За всички други възникнали въпроси и ситуации не засегнати тук се прилага българското законодателство.

Приема се, че всеки клиент направил резервация чрез уеб сайта на компанията (www.parkandfly.bg), www.parkvia.com, www.travelcar.com или паркирал на територията на паркинг, стопанисван от София Парк Солюшънс ЕООД приема и е съгласен с тези правила и условия.

София Парк Солюшънс ЕООД се задължава да осигури паркомясто за лек автомобил, на всеки свой клиент, направил резервация, по-някой от гореспоменатите начини или паркирал директно на паркинг, стопанисван от компанията.

Паркоместата отдавани под наем от София Парк Солюшънс ЕООД са с навес и размери съответно:

Широчина: 230 см.

Дължина: 500 см.

Служителите на София Парк Солюшънс ЕООД могат да откажат да приемат, на паркинг стопанисван от компанията, МПС дори и ако има направена резервация за него в следните случаи:

- когато превозното средство е с размери по-големи от гореспоменатите размери на клетка за паркиране и не се събира в една клетка

-когато превозното средство замръсява, издава шум или причинява вреда на паркинга или на другите превозни средства, намиращи се в непосредствена близост до него

-при преценка на служителите на София Парк Солюшънс ЕООД за потенциална възможност за вреда от всякакво естество и характер

 

При използване на услугите на София Парк Солюшънс ЕООД, клиентът удостоверява, че е собственик на превозното средство (или че е упълномощен от собственика да го използва) и че превозното средство е в добро техническо състояние(преминало технически преглед), застраховано в съответствие с всички приложими законови изисквания и има сертификат за регистрация.

Ако резервацията е направена от трета страна, последната е отговорна за договорните задължения на Клиента. Третата страна може да има предимство пред правата на Клиента по договора само ако София Парк Солюшънс ЕООД приеме това.

Цените на услугите предлагани от София Парк Солюшънс ЕООД са оповестени на сайта на компанията в български лева. Заплащането се извършва на място в брой, с дебитна или кредитна карта и само в български лева.

Резервациите и отмяната на резервации са абсолютно безплатни за всички клиенти на София Парк Солюшънс ЕООД. Не се заплаща допълнителна такса при неявяване на клиент по вече направена резервация. София Парк Солюшънс ЕООД си запазва правото да не прави резервации на клиенти по лична преценка.

София Парк Солюшънс ЕООД не носи отговорност за щети причинени от трети страни или от други клиенти на компанията, но предоставя цялата налична информация под формата на видео записи и показания на ощетените страни.

При желание за престой над 3 месеца е необходимо клиентът да извести служителите на София Парк Солюшънс ЕООД, ако е пристигнал без предварително направена резервация.

В случай, че клиентът не заплати дължимите такси за услугата за период по-дълъг от 12 месеца, сключеният между София Парк Солюшънс ЕООД и клиента договор ще се счита за развален, без да е необходимо предизвестие или уведомление за това. В този случай София Парк Солюшънс ЕООД има право да отстрани автомобила от територията на паркинга и не носи отговорност за претърпени от клиента имуществени или неимуществени вреди в резултат на отстраняването.